Geactualiseerd op 5 maart 2021.
Algemene Voorwaarden van SaBaCom – Saskia Baardman, gevestigd aan Reyer Anslostraat 44, 3522 DJ, te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30286826.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Saskia Baardman voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft uitgevoerd.
Dienstverlening/Koop op afstand: De overeenkomst tussen de Wederpartij en SaBaCom, waarbij in het kader van een door SaBaCom georganiseerd systeem voor dienstverlening/koop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen SaBaCom en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en SaBaCom.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. De Wederpartij kan zowel een Consument (niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep) als Bedrijf (handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep) zijn.

Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle activiteiten, aanbiedingen en offertes van SaBaCom en voor een Overeenkomst gesloten tussen SaBaCom en de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen gekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met SaBaCom, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes
1. Alle aanbiedingen en/of offertes van SaBaCom zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld waarbij de aanbieding en/of offerte haar geldigheid verliest na afloop van de termijn van aanvaarding.
2. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
3. SaBaCom kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden bij in alle redelijkheid en billijkheid aan te nemen (druk)fout of vergissing.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is The I Opener daaraan niet gebonden, tenzij SaBaCom anders aangeeft.

Artikel 3 Beëindiging overeenkomst
1. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
2. Zowel SaBaCom als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, per direct, opzeggen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
1. SaBaCom zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. SaBaCom heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft SaBaCom het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten ontstaan door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5 Prijzen en tarieven
1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
2. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke (uur)tarieven van SaBaCom.
3. Van alle bijkomende kosten zal SaBaCom tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 6 Koop en/of Dienstverlening op afstand
1. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
2. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft SaBaCom het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van het gehele bedrag te verplichten.
3. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de SaBaCom geleverde zaken en/of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
4. Indien SaBaCom niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door SaBaCom geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien SaBaCom in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
5. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het door SaBaCom geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.
6. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien The I Opener met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SaBaCom de Dienst volledig heeft verricht.
7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

  • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  • producten en/of diensten die vanwege hun persoonlijke aard en/of op maat gemaakt zijn niet teruggezonden kunnen worden;

Artikel 7 Levering
1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.
2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat SaBaCom de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 8 Leverings- en uitvoeringstermijnen
1. De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de SaBaCom opgegeven indicatieve termijn.
2. Indien SaBaCom gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan The I Opener heeft verstrekt.
3. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij The I Opener schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SaBaCom alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SaBaCom zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

Artikel 9 Risico-overgang
1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van SaBaCom.
2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door SaBaCom aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
2. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door SaBaCom aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SaBaCom en de verplichtingen van de Wederpartij jegens SaBaCom onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassokosten
1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SaBaCom, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SaBaCom, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft SaBaCom pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SaBaCom de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Alle door SaBaCom in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SaBaCom totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Lesmaterialen en e-books zijn en blijven eigendom van SaBaCom. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, voor onderwijsdoeleinden ingezet en/of openbaar gemaakt worden op enigerlei wijze, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SaBaCom.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft SaBaCom het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is SaBaCom bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is SaBaCom bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst SaBaCom omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SaBaCom op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Garanties
1. De overeenkomst tussen SaBaCom en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. SaBaCom garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. SaBaCom is niet verantwoordelijk voor de uitvoering en/of opvolging van het advies. Het opvolgen van het advies komt voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. SaBaCom is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van SaBaCom.
2. SaBaCom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
3. SaBaCom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SaBaCom is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SaBaCom kenbaar behoorde te zijn.
4. De Wederpartij vrijwaart The I Opener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 16 Verjaringstermijn
1. Voor alle vorderingen jegens SaBaCom en de door SaBaCom (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij SaBaCom ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 17 Deelname Training
1. Een training, workshop, cursus, opleiding, inspiratiesessie, klankontspanning vallen onder de noemer Training.
2. Uiterlijk drie dagen voordat de eerste Trainingsdatum plaatsvindt, ontvangt de Wederpartij de definitieve schriftelijke bevestiging.
3. Bindende registraties voor een Training dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de training schriftelijk worden bevestigd bij SaBaCom. Eerder gedane inschrijvingen kunnen tot twee weken van tevoren worden ingetrokken. In dit geval worden administratiekosten van € 15 in rekening gebracht.
4. Indien de Wederpartij de registratie later dan twee weken voor aanvang van de TRAINING intrekt, betaalt hij / zij 50% van de deelnamekosten.
5. In geval van annulering binnen een week voor de start van de Training, nadat de Training is gestart of al is beëindigd, betaalt de Wederpartij 100% van de deelnamekosten. De deelnamekosten dienen in één betaling worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
6. In geval van overmacht neemt de Wederpartij het initiatief om met SaBaCom de mogelijkheden van restitutie of alternatieve oplossingen te bespreken.
7. Toelating tot de Training gaat in het algemeen op volgorde van binnenkomst van registratie. In principe is SaBaCom gerechtigd, met betrekking tot de belangen en mogelijkheden van de individuele Wederpartij en ook van de gehele groep, om (andere) geregistreerde Wederpartijen niet toe te laten tot ​​een (reeds gestarte) Training.
8. De Wederpartij betaalt de deelnamekosten van de Training op tijd op het afgesproken tijdstip aan SaBaCom, volgens de betalingsdatum overeengekomen op het registratieformulier, factuur of andere formele bevestiging zoals e-mail.
9. Indien de Wederpartij niet op tijd betaalt, is hij zonder nadere aankondiging in verzuim. In dit geval wordt bovenop het standaardbedrag een wettelijke 2% van het bedrag in rekening gebracht.
10. Indien SaBaCom door het uitblijven van betaling van de Wederpartij wordt gedwongen haar vordering aan een incassobureau over te dragen, komen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Wederpartij.
11. Als een Trainingsdatum moet worden geannuleerd door SaBaCom, dan wordt een alternatieve datum of oplossing aangeboden.
12. SaBaCom sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit, voor eventuele geleden schade (mentale, emotionele, fysieke en materiële), die ontstaat vóór, tijdens en / of na deelname aan een Training van SaBaCom.
13. In het geval dat de Wederpartij een geschiedenis heeft met of huidige psychologische, psychiatrische of psychotherapeutische behandeling ondergaat, anti-depressiva slikt, of enige vorm van fysieke hersenschade heeft, moet hij / zij dit bespreken met SaBaCom voordat hij zich definitief registreert voor een Training.
14. Het gebruik van drugs of alcohol is niet toegestaan ​​voor of tijdens een Trainingssessie. In geval van stevig gebruik van drugs of alcohol tussen Trainingssessies in, dan raadt SaBaCom deelname af. Als SaBaCom redelijkerwijs vermoedt dat de Wederpartij tijdens de Training onder invloed is van alcohol of drugs, dan heeft SaBaCom het recht om verdere toegang van de Wederpartij tot de Training te weigeren, zonder enige vorm van restitutie.
15. Audiobestanden die tijdens een Training zijn gemaakt, maken geen deel uit van de aanbiedingen of services van SaBaCom, maar kunnen in sommige gevallen een toevoeging zijn die schriftelijk wordt aangekondigd. Er kan geen wettelijke claim worden ingediend.

Artikel 18 Individuele sessies
1. Onder Individuele sessies vallen coaching, consulten, adviesgesprekken, Reading, Healing, Klankmassage en andere vormen van individuele begeleiding.
2. De overeengekomen data zijn bindend.
3. Afspraken kunnen uiterlijk 26 uur voor de afgesproken datum en tijd zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd. Als een afspraak tijdig wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht.
4. De vergoeding voor een annulering binnen 26 uur voor de afgesproken tijd is het bedrag dat SaBaCom heeft betaald voor het reserveren van een kantoor- of praktijkruimte.
5. Als de afspraak zonder annulering wordt gemist, ontstaat een claim van € 40, exclusief btw, per afspraak. Als de kosten voor het reserveren van een kantoor of praktijkruimte het bedrag van € 40 overschrijden, worden die kosten in rekening gebracht.
6. De overeengekomen tijd is exclusief voorbehouden aan de Wederpartij. In geval van vertragingen van de wederpartij, ongeacht de oorzakelijke redenen, geldt dat alleen het overeengekomen tijdslot beschikbaar is. Als het mogelijk is om de tijdsperiode voor de afspraak te verlengen, en als het past bij de behoeften en doelen van de Wederpartij, en als er geen vervolgafspraak is waar de gemiste tijd kan worden ingehaald, zal de extra tijd in rekening worden gebracht.
7. Audiobestanden die tijdens individuele sessies zijn gemaakt, maken geen deel uit van de aanbiedingen of services van SaBaCom, maar kunnen in sommige gevallen een toevoeging zijn die schriftelijk wordt aangekondigd. Er kan geen wettelijke claim worden ingediend.

Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden
1. SaBaCom heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. SaBaCom zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
2. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 Vertrouwelijkheid
Alle informatie verstrekt door Wederpartij wordt vertrouwelijk behandeld door SaBaCom. SaBaCom heeft een Privacyverklaring opgesteld en houdt zich daaraan.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SaBaCom partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.